Xin lỗi Hạo Nam !

Từ hôm 31 tháng 12 đến nay, ngày nào chú cũng vào đọc tin tức để xem con đã được cứu chưa, cứ mấy tiếng một lần, chú vào các trang báo điện tử cũng như mạng xã hội để nghe ngóng tình hình của con. Chú xót ruột lắm!
read more

I migrated my blog to Netlify

I developed this blog 2 years ago as a Jampstack site, and in that 2 years long, I only published 4 posts in total :) Now I decided to move it from Firebase to Netlify. I know, all I've done so far is f*cking over-engineering.
read more

Cuối năm ngồi tính lại sổ đời

Năm 2020 là một năm nghiệt ngã với cả hành tinh này, quá nhiều biến động xảy ra trong 365 ngày vừa qua. Và bây giờ tôi vẫn ngồi đây viết những dòng tản mạn này, dành tặng cho bản thân để nhìn lại mình đã làm gì trong năm 2020 vừa qua.
read more